Jesteś tutaj: Strona głównaRegulamin

Szukaj znajomych

Województwa / Miasta

Kategorie

Pozostałe miasta


panoc.pl

Regulamin

REGULAMIN DLA FIRM

I DEFINICJE

Usługi informatyczne – przedsiębiorstwo „AFI Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu 50-566, ul. Śliczna 24/21, NIP:899-276-27-69, Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia, IX Wydział Gospodarczy KRS,
nr KRS 0000543372, Kapitał Zakładowy 5.000 PLN
zwane dalej „Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne”.

Serwis, OpiszFirme.pl
– prowadzony w języku polskim, ogólnopolski serwis internetowy umożliwiający zamieszczanie przez Firmy informacji dotyczących jej działalności gospodarczej, a także zbieranie i prezentowanie Opinii, Wypowiedzi Użytkowników portalu oraz inne usługi z tym związane.

Użytkownik
– osoba fizyczna korzystająca z portalu OpiszFirme.pl.

Firma
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w SerwisieOpiszFirme.pl, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Opinia Firmy
– każdorazowa informacja zapisana przez Firmę w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie dotycząca Firmy – np. komentarz do Opinii Użytkownika. 

Opinia Użytkownika
- każdorazowa informacja zapisana przez Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie dotycząca Firmy – np. opis zrealizowanej usługi, ocena, komentarz na temat Firmy.

Rejestracja
– procedura zakładania konta przez Firmę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie OpiszFirme.pl zgodnie z Regulaminem.

Dane
– informacje umieszczone przez Firmę w Serwisie.

Konto Firmowe
– profil Firmy w serwisie OpiszFirme.pl, który umożliwia dostęp Firmy do jego danych, oferowanych usług, produktów, informacji z możliwością modyfikacji konta oraz inne operacje przydatne przy korzystaniu z Serwisu.

Wypowiedź
– informacja zamieszczana przez Firmę na forum Serwisu.

Materiały
– dane umieszczone przez Firmę w Serwisie, np. zdjęcia, filmy.
 
II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do prawidłowego korzystania z usług świadczonych w Serwisie zalecane jest korzystanie z możliwie najnowszych wersji oprogramowania.
 
2. Z portalu można korzystać wchodząc na adres www.opiszfirme.pl

3. Firma na własną odpowiedzialność korzysta z portalu OpiszFirme.pl i nie będzie w związku z tym wnosiła żadnych roszczeń.
 
4. Utworzenie Konta Firmowego w portalu OpiszFirme.pl dokonuje się za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem www.opiszfirme.pl/rejestracja.html
 
5. Osoba, która Rejestruje Firmę tym samym oświadcza, iż jest należycie umocowana do jej reprezentacji.
 
6. W procesie rejestracji do Serwisu Firma musi określić swój identyfikator (login) oraz hasło w celu dostępu do Konta Firmowego. Do określenia loginu Firma nie może użyć mniej niż 3 i więcej niż 25 znaków. Login musi zawierać litery, może zawierać cyfry oraz znaki – i _. Hasło do Konta Firmowego nie może zawierać mniej niż 5 i nie więcej niż 25 znaków.
 
7. Firma zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy jej danych służących do korzystania z usług dostępnych w Serwisie - login i hasło dostępu do Konta Firmowego. Za szkody wyrządzone Firmie, będące skutkiem użycia loginu i hasła do Konta Firmowego Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 
8. Firma powinna podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz w miarę konieczności dokonywać ich aktualizacji. Portal OpiszFirme.pl nie zajmuje się weryfikacją danych, które zostały podane przez Firmę. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych przez Firmę.
 
9. W czasie korzystania z Serwisu Firma zobowiązana jest:                                                                                
a) przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu,                                                                                                                   
b) szanować zasady netykiety (zbioru zasad savoir-vivre, które obowiązują w dyskusjach w Internecie, a więc tym samym i na portalu OpiszFirme.pl) jak również dobra osobiste innych Użytkowników,                            
c) używać usług i narzędzi dostępnych w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Firma może być dodana jedynie do kategorii, z którą jest powiązana tematycznie. W przypadku zamieszczenia prezentacji Firmy do branży, która nie jest związana z profilem działalności tej Firmy, portal OpiszFirme.pl zastrzega sobie prawo do edycji bądź usunięcia błędnego wpisu bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych  ze strony Firmy.
 
11. Zamieszczenie przez Firmę adresów stron WWW, jak również odnośników, które kierują do stron internetowych niebędących serwisami Firmy skutkuje usunięciem lub edycją wpisu przez OpiszFirme.pl, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Firmy.

12. Tworzenie wpisów w serwisie związane jest z jednorazową opłatą aktywacyjną / za korzystanie z portalu, w wysokości 150zł netto + 23% VAT.

13. Właściciel serwisu pragnie nadmienić iż ww. opłata została wprowadzona w styczniu 2013 roku ze względu
na rosnące koszty utrzymania portalu. Ma ona umożliwić dalsze świadczenie usług na wysokim poziomie.
 
III ZASADY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Firma zamieszczająca jakikolwiek tekst na łamach portalu, powinna stosować zasady języka polskiego. OpiszFirme.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tekstu niespełniającego powyższego wymogu.
 
2. Zabronione jest:
a) stosowanie jakichkolwiek technik, urządzeń i działań, które zakłócają funkcjonowanie portalu internetowego,
b) umieszczanie na portalu OpiszFirme.pl treści, które są sprzeczne z prawem, treści powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, wzywające do nienawiści rasowej, obrażające uczucia religijne, propagujące przemoc jak również naruszające prawa autorskie oraz zasady netykiety,
c) umieszczanie w Serwisie przekazów reklamowych lub innych treści o funkcji komercyjnej, o charakterze spamu, jak również zawierające odnośniki do innych stron WWW,
d) zamieszczania Opinii, Wypowiedzi, które nie są na temat lub/i nie dotyczą opiniowanej Firmy, a także są skopiowane od innych Użytkowników bądź są kopią napisaną przez tego samego Użytkownika.
 
3. W przypadku naruszenia powyższych zasad Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne zastrzega sobie prawo do usunięcia treści pkt. 2 lit. b), c), d) rozdziału III. Użytkownik, który każdorazowo naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu otrzymuje ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia skutkują usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. W przypadku usunięcia konta w związku ze złamaniem regulaminu wszelkie poniesione opłaty nie będą zwracane jak również nie będzie można dochodzić odrębnego odszkodowania. Firma zamieszczająca taką treść może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

4. Zabrania się kopiowania wszelkich informacji umieszczonych na portalu OpiszFirme.pl. Opinie, Wypowiedzi, Materiały i inne informacje umieszczone na portalu OpiszFirme.pl nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa Usługi Informatyczne.
6. Firma wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze plików z informacjami w celu prawidłowego świadczenia usług przez portal OpiszFirme.pl. Pliki te mogą być w każdym momencie usunięte z komputera przez Firmę. Pliki te nie są niebezpieczne dla komputera ani dla zainstalowanych w nim programów. Nie instalują wirusów, nie gromadzą informacji ani danych Firmy.
 
7. Wszystkie Materiały, które zostały przekazane przez Firmę do publikacji w Serwisie, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność Firmy. Powielanie bądź kopiowanie Materiałówbez zgody Firmy jest zabronione.
 
8. Dbając o prawidłowe funkcjonowania Serwisu oraz jakość wyświetlania oferty, Firma zgadza się na edycję przez OpiszFirme.pl przesłanych przez nią Materiałów bądź wprowadzonego tekstu, np. zmiana rozmiaru lub wagi zamieszczonych plików graficznych.
 
9. Poprzez Rejestrację w Serwisie Firma wyraża zgodę na:
a)prezentację danych Firmy, wszelkich wprowadzonych tekstów, Materiałów, znaków graficznych na łamach portalu OpiszFirme.pl, stronach partnerskich oraz serwisach branżowych;
b) przetwarzanie, gromadzenie danych Firmy w celach statystycznych i marketingowych,
c) prezentację danych Firmy w zestawieniach rankingowych w porównaniu z innymi Firmami oraz możliwość udostępnianiu wyników rankingu w mediach.
 
10. Firma korzystająca z portalu OpiszFirme.pl publikuje swoje komentarze, wypowiedzi, materiały, opinie i oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści oraz Materiały zamieszczane przez Firmy na portalu OpiszFirme.pl. 
 
11. Użytkownik OpiszFirme.pl publikuje swoje komentarze, wypowiedzi, opinie i oceny na temat Firmy i realizowanych przez nie usług wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu OpiszFirme.pl. Wynikające spory będą rozstrzyganepomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału OpiszFirme.pl. Wszystkie dane gromadzone przez serwis OpiszFirme.pl będą udostępnione uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań jedynie na mocy ich decyzji.
 
12. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podszywania się pod Firmę oraz naruszenia jej praw przez osoby trzecie.
 
13. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności zajakość i ceny usług, przedmiotów oraz wszelkich innych ofert, prezentowanej Firmy. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie bierze udziału oraz nie odpowiada za transakcje, które zostały dokonane pomiędzy Firmą a jej klientami.
 
14. Za brak dostępu do portalu OpiszFirme.pl będącego następstwem awarii, przerwami w świadczeniach usług dostawców internetowych, działań sił wyższych jak również przerwami technicznymi, przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zd.1 Firmie nie przysługuje żadne odszkodowanie ani zwrot poniesionych nakładów.
 
15. W przypadku zmiany obowiązującego prawa odnoszącego się do działalności portalu, przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne zastrzega możliwość natychmiastowej zmiany Regulaminu, bez zachowania 14 dniowego okresu poinformowania Firm i Użytkowników o dokonanych zmianach w Regulaminie.
 
16. Firma zgadza się na otrzymanie faktury vat drogą elektroniczną z terminem zapłaty 7 dni.

17. Nie uiszczenie opłaty w terminie podanym na fakturze vat może skutkować naliczeniem kary za nieuprawnione korzystanie z serwisu w wysokości 3500zł netto +23 % VAT.
 
IV REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w korzystaniu z płatnych usług portalu OpiszFirme.pl należy przesyłać na adres e-mai kontakt@opiszfirme.pl.
  
2. Reklamacja musi być zgłoszona nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi.
 
3.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Firma zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.

4. Nieuzasadnione prośby o usunięcie opinii na temat firmy, które nie są opisane w pkt III.2 regulaminu są objęte opłatą w wysokości 200zł netto +23% VAT  za rozpatrzenie takiej prośby.
 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie administrator Serwisu powiadomi Firmy na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez wysłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.     

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 
3. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem oraz załącznikami i akceptuje je w całości.
 
4. Opłaty za usługi świadczone przez serwis OpiszFirme.pl mogą być wnoszone przelewem lub wpłatą gotówkową.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

I DEFINICJE

Usługi informatyczne – przedsiębiorstwo AFI z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 24, 50-007 Wrocław, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 1985, zwane dalej „Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne” .
 
Serwis, OpiszFirme.pl – prowadzony w języku polskim, ogólnopolski serwis internetowy umożliwiający zamieszczanie przez Firmy informacji dotyczących jej działalności gospodarczej, a także zbieranie i prezentowanie Opinii, Wypowiedzi Użytkowników portalu oraz inne usługi z tym związane.

Firma
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w OpiszFirme.pl po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Opinia
– każdorazowa informacja zapisana przez Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym, dotycząca Firmy – np. opis zrealizowanej usługi, ocena, komentarz na temat Firmy.

Użytkownik
– osoba fizyczna korzystająca z portalu OpiszFirme.pl.

Rejestracja
– procedura zakładania konta przez Użytkownika za pomocą formularza zamieszczonego na stronie OpiszFirme.pl zgodnie z Regulaminem.

Dane
– informacje umieszczone przez Użytkowników Serwisu.

Konto Użytkownika
– prowadzone pod unikalną nazwą (login) konto dla Użytkownika, zawierające historię aktywności w Serwisie, umożliwiające dostęp do jego danych osobowych.

Wypowiedź
– informacja zamieszczana przez Użytkownika na forum Serwisu.

Materiały
– dane umieszczone przez Firmę w Serwisie, np. zdjęcia, filmy.
 
II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do prawidłowego korzystania z usług świadczonych w Serwisie zalecane jest korzystanie z możliwie najnowszych wersji oprogramowania.
 
2. Z portalu można korzystać wchodząc na adres www.opiszfirme.pl.

3. Użytkownik na własną odpowiedzialność korzysta z portalu OpiszFirme.pl i nie będzie w związku z tym wnosił żadnych roszczeń.

4. Utworzenie Konta Użytkownika w portalu OpiszFirme.pl dokonuje się za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem www.opiszfirme.pl/rejestracja.html.

5. W procesie rejestracji do Serwisu Użytkownik musi określić swój identyfikator (login) oraz hasło w celu dostępu do Konta Użytkownika. Do określenia loginu Użytkownik nie może użyć mniej niż 3 i więcej niż 25 znaków. Login musi zawierać litery, można zawierać cyfry oraz znaki – i _. Hasło do Konta Użytkownika nie może zawierać mniej niż 5 i nie więcej niż 25 znaków.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy jego danych służących do korzystania z usług dostępnych w Serwisie - login i hasło dostępu do Konta Użytkownika. Za szkody wyrządzone Użytkownikowi, będące skutkiem użycia loginu i hasła do Konta Użytkownika Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

7. Dane osobowe podane przez Użytkownika powinny być prawdziwe i aktualne. Portal OpiszFirme.pl nie zajmuje się weryfikacją danych osobowych, które zostały podane przez Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych.

8. W czasie korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest:
a) przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu,
b) szanować zasady netykiety (zbioru zasad savoir-vivre, które obowiązują w dyskusjach w Internecie, a więc i na portalu OpiszFirme.pl) jak również dobra osobiste innych Użytkowników,
c) używać zgodnie z i ich przeznaczeniem usług i narzędzi dostępnych w Serwisie.

III ZASADY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik zamieszczając jakikolwiek tekst na łamach portalu, powinien stosować zasady języka polskiego. OpiszFirme.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tekstu niespełniającego powyższego wymogu.

2. Zabronione jest:
a) stosowanie jakichkolwiek technik, urządzeń i działań, które zakłócają funkcjonowanie infrastruktury informatycznej,
b) umieszczanie przez Użytkowników portalu OpiszFirme.pl treści, które są sprzeczne z prawem, treści powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste lub dobre obyczaje, wzywające do nienawiści rasowej, obrażające uczucia religijne, propagujące przemoc jak również naruszające prawa autorskie oraz zasady netykiety,
c) umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie przekazów reklamowych lub innych treści o funkcji komercyjnej, o charakterze spamu jak również zawierające odnośniki do innych stron WWW,
d) zamieszczania Opinii, Wypowiedzi, które nie są na temat lub/i nie dotyczą opiniowanej Firmy, a także są skopiowane od innych Użytkowników bądź są kopią napisaną przez tego samego Użytkownika.

3. W przypadku naruszenia powyższych zasad Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne zastrzega sobie prawo do usunięcia treści pkt. 2 lit. b), c), d) z rozdziału III. Użytkownik, który każdorazowo naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu otrzymuje ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia skutkują usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. W przypadku usunięcia konta w związku ze złamaniem regulaminu wszelkie poniesione opłaty nie będą zwracane.

4. Zabrania się kopiowania wszelkich informacji umieszczonych na portalu OpiszFirme.pl. Opinie, Wypowiedzi, Materiały i inne informacje umieszczone na portalu OpiszFirme.pl nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa Usługi Informatyczne.

5. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne jest właścicielem autorskich praw majątkowych elementów graficznych oraz innych rozwiązań technicznych portalu.

6. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez serwis OpiszFirme.pl następujących danych: adres IP; rodzaj korzystnej przez Użytkownika przeglądarki; wywołany adres internetowy (URL); i inne informacje transmitowane protokołem http.

7. Firma wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze plików z informacjami w celu prawidłowego świadczenia usług przez portal OpiszFirme.pl. Pliki te mogą być w każdym momencie usunięte z komputera przez Firmę. Pliki te nie są niebezpieczne dla komputera ani dla zainstalowanych w nim programów. Nie instalują wirusów, nie gromadzą informacji ani danych Firmy.

8. Wszystkie Materiały, które zostały przekazane przez Firmę do publikacji w Serwisie, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność Firmy. Powielanie bądź kopiowanie Materiałów bez zgody Firmy jest zabronione.
 
 
9. Poprzez Rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
a) prezentację wszelkich wprowadzonych Opinii, Wypowiedzi na łamach portalu OpiszFirme.pl oraz stronach partnerskich,
b) przetwarzanie, gromadzenie danych osobowych Użytkownika przez serwis OpiszFirme.pl w celach statystycznych, marketingowych oraz umieszczanie ich w bazie danych przedsiębiorstwa Usługi Informatyczne działającego na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z portalu OpiszFirme.pl,
c) nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne wszelkich informacji, Opinii, Wypowiedzi zamieszczonych przez niego w portalu OpiszFirme.pl.

10. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii, Wypowiedzi i Materiałów.

11. Użytkownik OpiszFirme.pl publikuje swoje komentarze, wypowiedzi, opinie i oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu OpiszFirme.pl. 

12. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podszywania się pod Firmę przez osoby trzecie.

13. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość i cen usług, przedmiotów oraz wszelkich innych ofert, prezentowanej Firmy. Przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie bierze udziału oraz nie odpowiada za transakcje, które zostały dokonane pomiędzy Firmą a jej klientami.

14. Za brak dostępu do portalu OpiszFirme.pl będącego następstwem awarii, przerwami w świadczeniach usług dostawców internetowych, działań sił wyższych jak również przerwami technicznymi, przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

15. W przypadku zmiany obowiązującego prawa odnoszącego się do działalności portalu, przedsiębiorstwo Usługi Informatyczne zastrzega możliwość natychmiastowej zmiany Regulaminu, bez zachowania 14 dniowego okresu poinformowania Użytkowników o dokonanych zmianach w Regulaminie.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie administrator Serwisu powiadomi Użytkowników na 14 dni przed jego wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez wysłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Regulamin z dnia 2015.12.01